Mittwoch, 27. Februar 2008

سكس دهاني - تحريك مهبل و چوچوله بكمك دهان و زبان/ قسمت سوم
برخی حالتهای بررسی شده:

زن ممكن است بخواهد كه زانو بزند در طرفین سر شریكش و بدنش را پائین بیاورد كه فرجش نزدیك لبان شریك شود.در این حالت زن می‌تواند به طرف پاها و یا پشت به پاهای شریكش باشد.كاركرد خوب این حالت بستگی به زاویة فرج و زاویة زبان شریك دارد. ممكن است كسی كه مشغول تحریك چوچوله با زبان است، بخواهد كه یك بالش زیر سرش قرار دهد تا راحت تر سرش به فرج نزدیك شود. یا ممكن است كه بخواهید یك بالش نرم یا یك لحاف تاشده در زیر باسن زن قرار دهید تا وزن خود را بر روی آن بیاندازد. برای گسترش دانش خود شما نباید در حین كار بصورت فعال قسمتی از وزن بدن خود و یا شریكتان را نگه دارید.

زن می‌تواند در زیر شریك كه بر روی او دراز كشیده یا زانو زده دراز بكشد و از خط مشی موجود پیروی كند.

زن ممكن است بخواهد كه بر روی یك تخت خواب دراز بكشد و پاهایش را از لبه‌های تخت آویزان كند. شریك جنسی او زانو می‌زند بر روی زمین مابین پاهای باز شدة زن. یك بالش می‌تواند در زیر زانوها و یا در مقابل قفسة سینة شخص زانو زده قرار گیرد. زن ممكن است بخواهد كه یك بالش در زیر رانهایش قرار دهد تا آنها را برای نزدیك شدن به دهان شریك بلند كند.

بعضی از زن و شوهرها ممكن است بخواهند بغل به بغل قرار بگیرند و از خط مشی موجود پیروی كنند. سرهایشان در میان رانهای یكدیگر قرار می‌گیرد.

عده دیگری از زن و شوهرها ممكن است نیاز داشته باشند به اینكه بر روی یك سطح صاف به بغل دراز بكشند و با یكدیگر یك زاویة قائمه بشكل T درست كنند. این نحوة دراز كشیدن باعث می‌شود كه سر شریك بین رانهای درونی زن قرار گیرد. زن ممكن است نیاز داشته باشد كه قسمت خمیدة بالایی پایش را به یك جفت بالش تكیه بدهد. شخص تحریك كننده چوچوله با دهان می‌تواند هم در پشت و هم در جلوی زن قرار گیرد

البته در بیشتر مواقع، حالتهای سنتی وجود دارند كه زن به پشت دراز می‌كشد و مرد در میان پاهای از هم باز شدة او قرار می‌گیرد. بالشهایی می‌توانند در زیر سر زن قرار گیرند تا او بتواند سرش را برای تماشا كردن شریكش بالا بیاورد و یا كفلهایش بوسیلة بالشهایی بالا آورده شوند. شخصی كه عمل تحریك چوچوله با دهانش را انجام می‌دهد نیز می‌تواند زیر قفسة سینة خود بالشی قرار دهد كه احساس راحتی كند

فنهای واقع بكار گرفته شده از این زوج تا زوج دیگر متغیر هستند. حساسیت فرج و چوچولة زن است كه مشخص می‌كند كه او كدام نوع از تحریك را دوست دارد و بیشترین پاسخ را به آن می‌دهد. زنانی هستند كه تماس آرام و نرم را دوست دارند در حالیكه بعضی از آنها تماس سریع و محكم را می‌پسندند. ساختار اندام تناسلیشان مشخص می‌كند كه كدام بهتر امكان دارد. یك زن كه لبه‌های داخلی فرجش خوب توسعه یافته و كامل شده ممكن است كه دوست داشته باشد كه آنها مكیده شوند در حالی كه یك زن بدون لبه‌های داخلی فرج یا با لبه‌های داخلی فرج كوچك نمی‌تواند این موضوع را تجربه كند. اگر یك زن چوچوله‌ای داشته باشد كه طرح و شكلش بسمت بیرون باشد و یا خوب توسعه یافته باشد شریك او می‌تواند چوچوله‌اش را مانند یك آلت تناسلی مردانة كوچك بمكد، در صورتی كه اگر یك زن چوچوله‌ای پنهان یا كوچك داشته باشد، شریك او فقط می‌تواند آنرا لیس بزند. یك نقش مهم وجود دارد و آن این است كه باید ریتم و شدت كار را كه در شروع آغاز می‌كنیم تا نزدیك شدن به ارگاسم حفظ كنیم، مگر اینكه قصد داشته باشیم سایر قسمتهای بدن را بچشیم. هیچ چیز یك زن را به اندازه ایجاد وقفه در هنگام تحریك چوچوله توسط شریك و یا پراكندگی محل لیسیدن، ناراحت و متاثر نمی‌كند وقتی كه او در آستانة ارگاسم قرار گرفته است.

فوراَ چوچولة زنان را در ابتدای كار جستجو نكنید. اگر یك زن به اندازه كافی برانگیخته نیست، چوچوله‌اش حتی ممكن است به تمام حالات برانگیختگی بی احساس باشد. در این هنگام شما باید منتظر باشید تا هورمون‌های او جریان پیدا كنند و اندام تناسلیش از خون پر شوند. یك سیاحت آرام و طولانی در چوچوله او بنمائید. بكمك یك حادثه چوچوله‌اش را كشف كنید. ببوسید، نوازش كنید و قسمتهای درونی رانها را بلیسید. با ملایمت منطقه‌ای را كه فرج و رانها به هم متصل می‌شوند را بلیسید. به آرامی برآمدگی شرمگاهی و لبه‌های بیرونی فرج را بلیسید. تامل كنید. زبانتان را در طول منطقة تلاقی دو لبة فرج حركت دهید. زبانتان را در منطقة بین لبة درونی و بیرونی فرج بلغزانید. در صورت امكان لبه‌های درونی فرج را به درون دهانتان بكشید و آنها را بمكید. با ملایمت خون را در آنها جاری كنید. منطقة بین لبه‌های داخلی را بمكید همچنین بیرون فرج و محل سوراخ ادرار را. اگر بدنة چوچوله خوب مشخص و مشهود شد، زبانتان را در طول فرج كه از لبه‌های بیرونی جدا شده‌اند حركت دهید.

موقعی كه فرج كاملاَ خیس خیس شد و در حال خیس شدن بیشتر بود، به آرامی شروع كنید به لیسیدن چوچوله. در ابتدا كلاهك آنرا فشار ندهید. به زن زمان دهید تا كاملاَ برانگیخته شود. وقتی زن آمادة انفجار به نظر رسید بوسیلة انگشت چرب كلاهك چوچوله را به عقب برانید (این كار را خود زن هم می‌تواند بكند) سپس بلیسید و بمكید چوچولة حساس قشنگ بلوطی شكل را. خیلی آرام و ملایم باشید. در این حالت زنان نیاز به یك تماس بسیار سبك دارند بعضی‌ها ممكن است به این نتیجه برسند كه آن خیلی حساس و ظریف است و به محكم نگه داشتن نیاز دارد اما این كار باید با تماس نرم و آرام باشد.ممكن است بعضی‌ها تحمل تحریك مستقیم چوچولة بلوطی شكلشان را نداشته باشند. به نرمی چوچوله را بمكید، با ظرافت خون بیشتری را به اطراف آن بكشید. در این حالت یكباره شما حالتی از تحریك را پیدا می‌كنید كه برای او لذت بخش است، آن تحریك را ادامه دهید تا زن ارگاسم را تجربه كند، اگر او این موضوع را می‌خواهد. اگر او قادر به رسیدن به ارگاسم نیست تحریك را بصورتی كه برای هردوی شما لذت بخش است، ادامه دهید. تحریك با زبان الزاماَ همراه ارگاسم نیست بلكه این كار می‌تواند لذت بخش و ارضا كننده باشد.

اگر زنی می‌داند چه كار و حالتی را دوست دارد، به حرفش گوش بدهید. اگر او تا به حال تحریك چوچوله با دهان را تجربه نكرده یا حداقل دورة آنرا هم ندیده است، این تجربه به آرامی صورت می‌گیرد. حتی زن و شوهرهایی كه قبلاَ این كار را انجام داده‌اند ممكن است بخواهند تكنیكهای جدید را امتحان كنند. وقتی در حال آزمایش هستید، سعی كنید زبانتان را بر روی فرج به هر صورتی كه فكر می‌كنید كه می‌توانید، حركت دهید. راههای زیادی وجود دارند و فقط یك راه وجود دارد كه برای آن زن بهترین راه است، با سعی و خطا آنرا بیابید.

اگر هر دو شریك در حالت راحت قرار گرفته باشند و احساس راحتی بكنند، ممكن است شما قادر نباشید كه لبه‌های بیرونی فرج را بدون استفاده از دستها از هم جدا كنید و به جواهر دسترسی پیدا كنید، بنابراین باید صورتتان را كامل به فرج نزدیك كرده چوچوله و لبه‌های درونی فرج را با زبان و لبهایتان پیدا كنید. یك زن قادر خواهد بود با شما در این كار بوسیلة دستانش همكاری كند، ولی این كار ممكن است خیلی خسته كننده باشد. اگر پاهای زن با آسودگی از هم باز شوند، فرج او هم بطور طبیعی می‌توانند از هم جدا و باز شوند و لبه‌های بیرونی، جدا از هم كشیده می‌شوند وقتی كه او بسیار برانگیخته شده است.

از زمانی كه زبانتان خسته شد، مطمئن باشید كه لبها و زبانتان اندام حساس و ظریف را نوازش كرده و یا می‌مكد در یك دوره تناوبی. اگر شما از زبانتان زیاد استفاده می‌كنید و زبانتان به این موضوع عادت ندارد، زبانتان ممكن است به زودی خسته بشود. بهتر است لبانتان را نزدیك چوچوله و لبه‌های فرج در صورت امكان نگه دارید. از نوازش كم با زبانتان استفاده كنید اندك اندك توسعه دهید.

یك زن ممكن است از اینكه شما زبانتان را وارد مهبلش كنید و دیواره‌های آنرا با زبان تحریك كنید، لذت ببرد. شما قادر نخواهید بود زبانتان را در فواصل دور وارد كنید ولی نقاط حساس هم در همان ابتدای مناطق ورودی هستند. زنانی هستند كه از اینكه شما انگشت یا انگشتهایتان را داخل مهبلشان بكنید و دیوارة آنرا و احتمالاَ نقطة جی را تحریك كنید لذت می‌برند، در حالی كه شما مشغول مكیدن چوچوله هستید. بعضی از آنها از اینكه شما انگشت یا انگشتان چرب شده‌تان را وارد مقعدشان كنید و آنرا ماساژ دهید درحالی كه دارید با دهان چوچوله‌شان را تحریك می‌كنید لذت می‌برند.

زن و شوهرهای زیادی در هنگام سكس دهانی از حالت 6 9 انگلیسی لذت زیادی می‌برند. این حالت از قرار گرفتن باعث می‌شود كه زن و شوهر در آن واحد بوسیلة دهان یكدیگر را تحریك كنند. زن و شوهرهای زیادی این روش را خیلی لذت بخش بیان كرده‌اند چون در آن یكدیگر را تا رسیدن به ارگاسم تغذیه می‌كنند. بعضی‌ها این حالت را مناسب نمی‌دانند زیرا نمی‌توانند در حین تحریك شرسكشان متمركز شوند و در حین كار فقط به فكر رضایت خودشان هستند و شریكشان را فراموش می‌كنند. بعضی دیگر نیز فقط به فكر كاری كه انجام می‌دهند هستند و ارگاسم خود را فراموش می‌كنند. بنابراین دوباره سعی و خطا می‌تواند به شما كمك كند كه كدام راه بهتر است/

Keine Kommentare: